Zamawiający


Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:
www.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
tel.: (12) 417 25 00
strona internetowa:
www.gddkia.gov.pl/.../gddkia-krakow

Kierownik Projektu: Piotr Trześniewski

Konsultant

Integral Sp. z o. o.
ul. Graniczna 29 skr. 53,
40-956 Katowice
strona internetowa:  www.integral-katowice.pl

Inżynier Kontraktu: Jacek Rojek

Adres Biura Inżyniera
Skomielna 275,
32-434 Skomielna Biała
tel.: (32) 727 76 80
e-mail: biuro@dk47-rdzawka-nowytarg.pl

Wykonawca


Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 10,
42-400 Zawiercie
strona internetowa:  www.intercor.eu

Dyrektor Kontaktu: Adam Dzięgo

Adres Biura Budowy:
Lasek 137,
34-404 Klikuszowa
e-mail: biuro.dk47@intercor.eu

Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

Adres do korespondencji:
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
Tel.: 22 375 88 88;
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi GDDKiA współpracuje.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

Podanie danych osobowych może być dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz wywiązania się przez GDDKiA z obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.